Personas datu apstrādes privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BPO” privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (kā darba ņēmējam) – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

1.Pārzinis un tā kontaktinformācija:

1.1. personas datu apstrādes pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BPO”, vienotās reģistrācijas Nr. 42103062967, juridiskā adrese: Krišjāņa Barona iela 20-7, Rīga, LV-1050;

1.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BPO” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: [email protected] Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties “BPO” juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. 

 

2. Datu apstrādes mērķis:

2.1. darba ņēmēja meklēšana un atlase; 

2.2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

2.3. līguma īstenošanai:

2.3.1.kvalitātes kontrolei;

2.3.2. nodrošinot pakalpojumu trešās personas uzdevumā, lai izpildītu trešās personas noteiktās prasības, par kurām datu subjekts ir informēts un piekrīt (piemēram, sarunas ieraksts);

2.4. juridisks pienākums – informācijas nodošana par datu subjektiem valsts vai drošības iestādēm atbilstoši normatīvajiem datiem (piemēram VID);

2.5. mācību projektu noteikumu ievērošanas nodrošināšanai un kontrolei.

 

3. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu kategoriju apraksts:

 

Personu datu kategorija

Personu datu uzskaitījums

  1. identifikācijas dati

vārds, uzvārds, personas kods

  1. kontaktinformācija

tālrunis, e-pasts, dzīvesvietas adrese

  1. informācija saistīta ar nodarbošanos

izglītība, darba pieredze

  1. finanšu informācija

apgādājamie, bankas konts

 

 4. Termiņi Subjektu datu glabāšanai un dzēšanai:

4.1.pārzinis saglabā datu subjektu informāciju līdz vakanču konkursa beigām un 1gadu pēc tam;

4.2.pārzinis datu subjektu informāciju, par darba ņēmējiem, glabā līdz līguma attiecību beigām un turpmāk arhīvā 5 gadus (vai kā tas noteikts Latvijas Republikas likumdošanā un atbilstoši Latvijas Nacionālā Arhīva likumā noteiktajiem personāla dokumentu glabāšanas termiņiem).

 

5. Datu apstrādes tiesiskais pamats:

5.1. līguma noslēgšana un izpilde;

5.2. normatīvo aktu izpilde;

5.3. leģitīmās intereses;

5.4. piekrišana.

 

6. Kam Mēs nododam Jūsu personas datus?

6.1 pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri (piemēram: grāmatvedība –  algas aprēķins vai Pasūtītājiem – sarunu ieraksti);

6.2. Tiesību aizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādēm  (Piemēram: VID).(Lai pildītu likumu pienākumus, Mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, policijai), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm pēc to pieprasījuma. Mēs varam nodot Jūsu personas datus arī tiesību aizsardzības iestādēm (piemēram, tiesām), kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai aizstāvētu Mūsu juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības).

 

7. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas (ES/EEZ):

7.1.Jūsu personas dati netiek apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ.

 

8. Datu subjekta tiesības un pienākumi:

8.1. iepazīties ar mūsu apstrādātajiem Jūsu personas datiem: Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem un informāciju par datu apstrādes nolūkiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes laiku, datu iegūšanas avotiem;

8.2. datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – e-pastā, klātienē, un tādā gadījumā datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta (piem.: atsaukt CV); piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā; atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem;

8.3. personas datu labošana – ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt to labot;

8.4. tiesības iesniegt sūdzību – ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datus mēs apstrādājam, pārkāpjot datu aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs vienmēr vispirms lūdzam vērsties tieši pie mums;

8.5. dzēst datus (tiesības “tikt aizmirstam”): Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos uzskaitītiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, ja zudis datu apstrādes pamatojums u.c.), Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēšam Jūsu personas datus.

 

9.  Tehniskie, drošības un organizatoriskie drošības pasākumi. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BPO” aizsargā personu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BPO”  saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tai skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

9.1.personas datu pseidonimizāciju un šifrēšanu;

9.2.ugunsmūri;

9.3. Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

9.4. regulāri tehniskie un organizatoriskie pasākumi datu aizsardzības drošības efektivitātes testēšanai, izvērtēšanai un novērtēšanai, lai nodrošinātu apstrādes drošību.

 

10.Citi noteikumi

10.1. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “BPO” ir tiesības un pienākums veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu tā aktuālo versiju, kas drukātā veidā juridiskā adresē: Krišjāņa Barona iela 20, Rīgā un filiālē: Kaiju 8, Liepājā vai elektroniskā veidā: https://bposervices.lv/.

Apstiprināts un stājas spēkā 2022. gada 6.septembrī